f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃj, vÀÄgÀĪÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, avÀæzÀÄUÀð 577501, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå, ¨sÁgÀvÀ

NEW BEAT SYSTEM

NEW BEAT DETAILS

Monday, June 26, 2017

Daily Crime Incidents on 26 June 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 26/06/2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁzÀ ªÀåQÛ ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, dÆ£ï 26 : »jAiÀÄÆgÀÄ mË£ï ®PÀ̪Àé£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÁ¹ ZÁAzï¨ÁµÀ(25) JA§ÄªÀgÀÄ UÁgÉ PÉ®¸À ªÀiÁr vÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄäA¢gÀ£ÀÄß ¸ÁPÀÄwÛzÀÄÝ, gÀAeÁ£ï ºÀ§âPÁÌV §mÉÖ, gÉõÀ£ï vÀgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ RaðUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À nÃjUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ »jAiÀÄÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Sunday, June 25, 2017

Daily Crime Incidents on 25 June 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 25/06/2017 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ªÀ±À ::
ºÉƸÀzÀÄUÀð, dÆ£ï 25 : ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.gÀªÉÄñïgÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 3.30 UÀAmÉAiÀÄ°è zÁ½ £Àqɹ, ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À ¹zÀÝ¥Àà£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §½ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀA.PÉJ-35/J-6667£Éà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Saturday, June 24, 2017

Daily Crime Incidents on 24 June 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 24/06/2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À rQÌ, ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ ::
ºÉƸÀzÀÄUÀð, dÆ£ï 24 : ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À eÁ£ÀPÀ®Äè UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ vÀtÂUÉPÀ®Äè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ §½ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 UÀAmÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀA.PÉJ-16/ªÉÊ-6489£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À eÁ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ªÀ¸ÀAvÀ(32) JA§ÄªÀgÀ vÀ¯É, ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìUÁV EªÀgÀ£ÀÄß ºÉƸÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
PÁgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ rQÌ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, dÆ£ï 24 : »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À eÉ.f.ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §½AiÀÄ J£ïºÉZï-4 gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄÄl£ï𠧽 ¢£ÁAPÀ:24.06.2017 gÀAzÀÄ 12.30 J.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.PÉJ-17/¹-7533£Éà  PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀA.PÉJ-50/J£ï-4499£Éà PÁjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁgÀÄ dRUÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÁ¹ gÁeÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃvÀªÀiï JA§ÄªÀgÀ ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉìUÁV »jAiÀÄÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ §AzsÀ£À ::
ZÀ¼ÀîPÉgÉ, dÆ£ï 24 : ZÀ¼ÀîPÉgÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.J£ï.wªÀÄätÚgÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ°è zÁ½ £Àqɹ, ZÀ¼ÀîPÉgÉ mË£ï ªÀÄzÀPÀj£ÀUÀgÀzÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ, 38ªÀµÀð, ªÀÄzÀPÀj£ÀUÀgÀ, ZÀ¼ÀîPÉgÉ mË£ï JA§ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ZÀ¼ÀîPÉgÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Friday, June 23, 2017

Daily Crime Incidents on 23 June 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 23/06/2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
J¦JA¹AiÀÄ UÉÆÃqÁ£ï£À°è ±ÉÃAUÁ ©ÃdzÀ ¨ÁåUïUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ ::
ªÉƼÀPÁ®ÆägÀÄ, dÆ£ï 23 : ªÉƼÀPÁ®ÆägÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÁA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ J¦JA¹AiÀÄ ªÀiÁPÉðmï£À°è£À UÉÆÃqÁ£ï£À gÉÆðAUï ±Élgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ «ÄÃn ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÉÊvÀjUÉ ©vÀÛ£É ©Ãd «vÀgÀuÉUÁV EnÖzÀÝ ±ÉÃAUÁ ©ÃdzÀ nJA«-2 vÀ½AiÀÄ 38 ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw ±ÉÃAUÁ ©ÃdzÀ ¨ÁåUï£À ¨É¯É 2,190/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ MlÄÖ 83,220/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ gÁA¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ªÀ±À ::
ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, dÆ£ï 23 : avÀæºÀ½î UÉÃmï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgïgÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.10 J.JA UÀAmÉAiÀÄ°è zÁ½ £Àqɹ, ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ vÁ®ÆèQ£À zÁ¸ÀAiÀÄå£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §½AiÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAiÉÆà ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀA.PÉJ-35/7198£Éà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ avÀæºÀ½î UÉÃmï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Thursday, June 22, 2017

PRESS NOTE


-:¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ:-

¢£ÁAPÀ:-22.06.17 gÀAzÀÄ ²æÃ.CgÀÄuï gÀAUÀgÁd£ï, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, avÀæzÀÄUÀð f¯Éè ºÁUÀÆ ²æÃ.¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, avÀæzÀÄUÀð f¯Éè gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æà eÉ.¯ÉÆÃPÉñï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ avÀæzÀÄUÀð vÁ®ÆèPÀÄ aPÀÌUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ AiÀÄjæ¸Áé«Ä vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, ¸ÀÄ 45 ªÀµÀð, fgÁ¬ÄÛ PÉ®¸À, aPÀÌUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß CrPÉAiÀÄ vÉÆÃlzÀ°è ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¨É¼É¢zÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£À vÉÆÃlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 PÉ.f. 500 UÁæA vÀÆPÀzÀ ºÀ¹ UÁAeÁ ¸ÉƦà£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ F PÁAiÀÄðzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ²æÃ.CgÀÄuï gÀAUÀgÁd£ï, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, avÀæzÀÄUÀð f¯Éè gÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.

Daily Crime Incidents on 22 June 2017

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 22/06/2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
¸Á®zÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, dÆ£ï 22 : »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À CA§®UÉgÉ G¥ÁàgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²ªÀªÀÄä JA§ÄªÀgÀ UÀAqÀ 8-10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ²ªÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀAvÉñÀ E§âgÀÄ CªÀgÀ 3 JPÀgÉ d«Ää£À°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt d«Ää£À°è 3 ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ¹zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ ºÁQgÀĪÀ ¨É¼É MtV ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. d«Ää£À C©üªÀÈ¢ÝUÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ºÁQ¸À®Ä ²ªÀªÀÄägÀªÀgÀÄ d£ÀgÀ §½ 3®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀiÁrzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ  JAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.06.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 jAzÀ  7.00 UÀAmÉAiÉƼÀV£À AiÀiÁªÀÅzÉÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä Hj£À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ C©â£ÀºÉÆ¼É ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArUÉ ¯Áj ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, dÆ£ï 22 : »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À ªÉÄÃnPÀÄPÉ𠧽AiÀÄ ºÀ©Ã¨ï ¸Á¯ÉéAmï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ J£ïºÉZï-4 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ°è £ÀA.nJ£ï-87/nJA¦-4566£Éà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ZÀgÀArUÉ PÉqÀ«zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯Áj dRAUÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ gÁdåzÀ PÀȵÀÚ JA§ÄªÀgÀ vÀ¯É, ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ §¸ï rQÌ, ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ ::
ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, dÆ£ï 22 : ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ vÁ®ÆèQ£À D«£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ §½ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ°è £ÀA.PÉJ-18/©-2565£Éà ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀA.PÉJ-51/E«-7955£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À  ¸ÀªÁgÀ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ vÁ®ÆèQ£À ¯ÉÆÃPÀzÉƼÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀgÀ ªÉÄÊPÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV EªÀgÀ£ÀÄß ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, June 21, 2017

Daily Crime Incidents on 21 June 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 21/06/2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
£ÀµÀÖ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
¨ÉÊPï µÉÆÃgÀÆA£À QlQ UÁè¸ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ £ÀµÀÖ ::
avÀæzÀÄUÀð, dÆ£ï 21 : avÀæzÀÄUÀð mË£ï J£ïºÉZï-4 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆÃmɯï gÀ« ªÀÄAiÀÄÆgï §½ EgÀĪÀ PÉnJA ¨ÉÊPï µÉÆÃgÀÆA£À »A¨sÁUÀzÀ ¨ÁV®Ä ¥ÀPÀÌzÀ QnQUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQgÀĪÀ WÀl£É ¤£Éß gÁwæ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ EzÀgÀ µÉÆÃgÀÆA ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖUÀ¼ÀÄAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, June 20, 2017

Daily Crime Incidents on 20 June 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 20/06/2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
§mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ::
avÀæzÀÄUÀð, dÆ£ï 20 : avÀæzÀÄUÀð mË£ï ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁ¥sÁß JPÀÆ칪ï gÉrªÉÄÃqï CAUÀrAiÀÄ °¥sïÖ qÉÆÃgï ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁåµï mÉç¯ï£À qÁæUÀ¼À ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1,76,030/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 3,75,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 3,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ¹¹n« r«DgïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ EzÉà jÃw UÀeÁ£À£À ¨ÉÃPÀjAiÀÄ »A¨sÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÉÃPÀj M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁåµï qÁæ£À°èzÀÝ 1,500/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁzÀ ªÀåQÛ ::
avÀæzÀÄUÀð, dÆ£ï 20 : avÀæzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À dA¥ÀtÚ£ÁAiÀÄPÀ£À PÉÆÃmÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ VjñÀ(30) JA§ÄªÀjUÉ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ ¹Ã¼ÀÄ vÀÄn¬ÄzÀÄÝ vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.06.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁ¦ü PÀÄrzÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀ VjñÀ£ÀÄ gÁwæ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä d«Ää£À°ègÀĪÀ ¨ÉîzÀ ºÀtÂÚ£À ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. VjñÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ ¨É½UÉÎ d«ÄäUÉ ºÉÆÃV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV VjñÀ£ÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¨É¼ÀQUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, June 19, 2017

Daily Crime Incidents on 19 June 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 19/06/2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁæöåPÀÖgï rQÌ M§â£À ¸ÁªÀÅ ::
ºÉƸÀzÀÄUÀð, dÆ£ï 19 : ºÉƸÀzÀÄUÀð mË£ï «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÙ£ÀzÀ  ºÀĽAiÀiÁgÀÄ gÀ¸ÉÛ §½ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉJ-16-8303 £Éà ¤Ãj£À mÁåAPÀgï mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉJ-16-Er-0902 £Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ £ÀÆgÀįÁè (45) JA§ÄªÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉƸÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÀzÉƬÄÝzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ.   F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀÄ ¥À°Ö NªÀð ¸ÁªÀÅ £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ ::
avÀæzÀÄUÀð, dÆ£ï 19 : ¢£ÁAPÀ 18.06.2017 gÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÁ®ÆèQ£À vÀÄgÀĪÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà gÀªÀgÀ d«Ää£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ f¯Áè ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQgÀĪÀ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄqÉØUÉ PÉJ-16-J£ï-2146 £Éà ¹é¥sïÖ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV rQÌ ºÉÆr¹zÀ PÁgÀt PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV PÁj£À°èzÀÝ 5 d£ÀjUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÉZÀÄÑ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝ ¸ÀAfêÀ¥Àà(62) JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.19.06.2017 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ vÀÄgÀĪÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, June 18, 2017

Daily Crime Incidents on 18 June 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 18/06/2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
QÃl£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, dÆ£ï 18 : »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À £ÁAiÀÄPÀgÀ PÉÆnÖUÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ¸ÀtÚPÀjAiÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀå¸À¤AiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:17.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄzÀåzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QÃl£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr MzÁÝqÀÄwÛzÀÝ EªÀgÀ£ÀÄß aQvÉìUÁV »jAiÀÄÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:18.06.2017 gÀAzÀÄ 12.45 J.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
UÁAeÁ ¸ÉÆ¥ÀÄà ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ §AzsÀ£À::
avÀæzÀÄUÀð, dÆ£ï 18 : avÀæzÀÄUÀð PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.gÁªÀÄtÚgÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ°è zÁ½ £Àqɹ, avÀæzÀÄUÀð mË£ï PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ AiÀÄƤAiÀÄ£ï ¥ÁPïð£À°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV UÁAeÁ ¸ÉÆ¥Àà£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨sÀzÁæªÀw vÁ®ÆèQ£À zÉÆqÉØÃj UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ AiÀiÁVñÀ JA§ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀt ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, dÆ£ï 18 : »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.¸ÀwñïPÀĪÀiÁgï gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5.00 J.JA UÀAmÉAiÀÄ°è zÁ½ £Àqɹ, »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À ¦mÁè° UÁæªÀÄzÀ §½AiÀÄ ªÉÃzÁªÀw £À¢ ¥ÁvÀæzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï£À°è vÀÄA§ÄwÛzÀÝ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå E®èzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.